Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM ACP GLOBAL FORWARDING SP. Z O.O.

1. DEFINICJE
1.1. Administrator – ACP Global Forwarding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – serwis internetowy zamieszczony pod adresem https://acpgf.pl.
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE – KORZYSTANIE Z SERWISU
3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w szczególności adres IP lub inne identyfikatory), przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu i jego treści;
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes  Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.
3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych Serwisu (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowego działania serwisu.


4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, a w każdym wypadku nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub uzasadniony interes Administratora, dane mogą być  przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 


5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
5.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem
5.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
5.4. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce Transparentności dostępnej na stronie internetowej https://acpgf.pl.


6. ODBIORCY DANYCH
6.1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, a także podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. 
6.2. Administrator może ujawnić wybrane informacje dotyczące Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, jeżeli zgłoszą one żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
7.1. W związku ze świadczeniem usług, dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych osobowych poza EOG następuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne, oraz z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
7.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony;
7.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
7.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
7.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.


8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, w tym zapewniając, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
współpracowników.
8.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


9. DANE KONTAKTOWE
9.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail acp_info@acpgf.pl lub adres korespondencyjny: ACP Global Forwarding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-274) przy ul. Mineralnej 5.
9.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail iod@acpgf.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.


10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 01.11.2023 r.