DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Jako ACP Global Forwarding Sp. z o.o. chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszych usług, przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy Twoje dane od strony technicznej.

 

Zapewniamy Cię, że nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

 

Dane, które nam powierzasz, składujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przetwarzania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby posiadające stosowne upoważnienie wydane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (dalej zwanym ABI).

 

Nasz system informatyczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.

 

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby niepowołane, ABI współpracuje z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

 

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Ochrony Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami.

 

DANE OSOBOWE

ACP Global Forwarding Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych,
w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

ACP Global Forwarding Sp. z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 

ACP Global Forwarding Sp. z o.o. nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych naszych Klientów.

 

Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

 

ACP Global Forwarding Sp. z o.o. powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu art.36 ust.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

 

Zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w ACP Global Forwarding Sp. z o.o. zostały określone w wewnętrznych instrukcjach i procedurach firmy.

 

W ACP Global Forwarding prowadzone są systematyczne szkolenia pracowników, którzy posiadają uprawnienia do dostępu do danych osobowych naszych Klientów.